Sport als middel

Sport als middel

Mijn idee: De jeugd/(jong) volwassene* die extra aandacht nodig heeft kan mee – blijven – doen binnen sportverenigingen en daarmee de samenleving.

Maatschappelijke ontwikkelingen als de verschuiving van de opvoedkundige taak van gezin naar het onderwijs en de sport en de toename van het aantal kinderen dat een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering heeft leggen een grote druk op de vrijwilligers (trainers/coaches) in de sport. Zij hebben veelal niet – in voldoende mate - de benodigde sociale/ pedagogische vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan. In de praktijk zien we de gevolgen, namelijk dat deze jeugd zich niet ‘thuis’ voelt, gepest/genegeerd wordt en buiten de groep komt te staan en uiteindelijk (ongewild) vroegtijdig de vereniging verlaat. Het risico op langere termijn is, wanneer dit proces zich bij meerdere sportverenigingen herhaalt, maatschappelijke uitsluiting.

Met de pilot zetten wij in op 1. het versterken van de pedagogische kwaliteiten van de trainers/coaches, 2. op het ondersteunen van de trainers om de signalen van sporters waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is bij de juiste instantie(s) neer te leggen en 3. het realiseren en in stand houden van de samenwerking tussen de sport en jeugdhulp.

* Betreft o.a. de jeugd/(jong) volwassene die de aansluiting (dreigt te) missen met de samenleving, leeft in armoede, te maken heeft met eenzaamheid / verwaarlozing / mishandeling / LHBT-gevoelens / verslavingsproblematiek / pesten / psychische klachten / (een vorm van) autisme / ADHD, een licht verstandelijke beperking heeft, of waar sprake is van een stapeling van problemen.

Hoe doe je dit? - Jeugd (ervaringsdeskundigen) betrekken bij de pilot. Hetzij door gebruik te maken van bestaande jeugdnetwerk, hetzij door zelf een jeugdwerkgroep op te zetten.
- Voorlichting geven bij sportverenigingen. Bestuurders en trainers/coaches m.b.t. de pilot.
- Scholen van de trainers/coaches op pedagogische vlak. Hiertoe maken we gebruik van het aanbod van professionele partners als NOC*NSF en anderen.
- De begeleiding in de praktijk (aan het veld) van trainers/coaches door professionals uit de jeugdzorg tot stand brengen. Contacten leggen met professionals en aanpak bespreken. Afspraken maken en bewaken.
- Het realiseren en in stand houden van de samenwerking tussen de sport en jeugdhulp. We koppelen de behoeften van de sportverenigingen aan de dienstverlening van de professionals in de jeugdhulp. Bewaken van het proces en de uitkomsten en houden van de (tussen)evaluatie.

Wat doe je? 1. Het betrekken van de jeugd bij de pilot.
2. Het verbeteren van de sociale/pedagogische vaardigheden van trainers. Waarbij de nadruk ligt op het beter begrijpen en om kunnen gaan met de jeugd/(jong) volwassenen.
3. Het ontzorgen van de trainers met betrekking tot de signalen van spelers waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is.
4. Het realiseren en in stand houden van de samenwerking tussen de sport en jeugdhulp.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Nodig:
1. Partners die formatie beschikbaar stellen ten behoeve van de pilot.
2. Financieel: € 25.000,-
Wat wij willen doen met de opbrengst:
- Opzetten van een jeugdwerkgroep m.b.t. sport als middel (indien nodig).
- Scholing van trainers/coaches op pedagogisch vlak.
- Begeleiding in de praktijk (aan het veld) van trainers/coaches op pedagogisch vlak door professionals.
- Het realiseren en in stand houden van de samenwerking tussen de sport en jeugdhulp.

alle initiatieven

K2 Challenge

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de stichting K2 Prijs georganiseerd door stichting Zet met de volgende partner: Dr. Mollercollege/Walewyc Mavo (OMO Scholengroep de Langstraat).