Kunstkameraden

Kunstkameraden

Mijn idee: Wie meedoet in de (amateur) kunst, doet mee in de samenleving. Het is ‘meedoen en meedelen’; het is nieuwsgierig zijn, je openstellen, elkaars verhalen horen en daardoor elkaar leren begrijpen en waarderen. Energie krijgen van deelname en dit doorgeven aan anderen.
Kinderen en jongeren zijn voor hun welzijn grotendeels afhankelijk van volwassenen en hun omgeving. Kunstkameraden levert aan jongeren voor wie ‘geluk’ niet vanzelfsprekend is een positieve bijdrage die hen verder helpt in hun ontwikkeling en hun interactie met de maatschappij. Aan samenwerking met kunstenaars beleven ze plezier en ze krijgen de kans om trauma’s te transformeren tot iets positiefs. Het tonen van een kunstwerk in een museale expositie aan ‘de buitenwereld’ geeft motivatie, zelfvertrouwen en trots. Zowel bij jongeren als hun omgeving. Een positief zelfbeeld, ‘gehoord worden’ en gewoon genieten van ‘kind zijn’ is voor deze jongeren extra belangrijk op hun weg naar volwassenheid, zelfstandigheid en actief burgerschap. Jongeren ontmoeten ‘hun’ kunstenaar bij wie ze even hun problemen kunnen vergeten doordat ze in een totaal andere setting zijn. Samen mogen ze een kunstwerk creëren waar ze werkelijk trots op kunnen zijn. En als het klaar is kan iedereen (ouders, jongeren, groepsleiding enz.) komen kijken. Deelnemen is geen therapie maar deelname aan de activiteiten van De Cultuurkantine heeft wel therapeutische elementen met een positieve ervaring. Daarnaast kan het contact met de kunstenaar voor jongeren een ‘oefenmoment’ zijn om in het dagelijks leven ook (gezonde) relaties op te bouwen met onbekende volwassenen, het maken van kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om anders tegen situaties aan te kijken.

Hoe doe je dit? Jeugdzorginstellingen en scholen melden jongeren aan waarvan verwacht wordt dat deelname een positief effect op hun ontwikkeling en/of situatie kan hebben. De projectleider van De Cultuurkantine is de schakel tussen kunstenaar, jongere en begeleider/mentor en zorgt voor een duidelijke afstemming. Wij gebruiken maatschappelijke indicatoren om welzijn van jongeren te meten en te vergelijken: school, werk, middelengebruik, politiecontact, kindermishandeling om achterstandssituatie te bepalen. Het gaat hierbij jongeren met diverse culturele en maatschappelijke achtergronden die in een kwetsbare en buitengewone situatie leven.
Belangrijk effect voor jongeren (15-24 jaar): ‘laten zien dat ik het kan, genieten, lol hebben, artistieke ervaring, mijn gevoelens leren verwerken, mensen ontmoeten, laten zien dat een jeugdzorgkind meer is dan een probleem en meer kan dan alleen overleven’
Belangrijk effect voor jonge kunstenaars: ‘vergroten netwerk, nieuwe impulsen door verrassende samenwerking, positieve (media-) aandacht, expositie in museum, drukwerk van gedane activiteiten, uitbreiden CV, portfolio’ Met effectieve positieve vroegtijdige interventies, zoals Kunstkameraden, kunnen jongeren actief werken aan hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Onmisbaar op hun weg naar succesvolle sociale participatie en actief burgerschap.
Kunstkameraden deelt graag expertise, ervaringen en kennis en werkt actief mee aan de projectenmonitor van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

Wat doe je? Kunstkameraden is een belevenis van een half jaar. De jonge kunstenaars bepalen samen met de jongere hoe het traject verder zal verlopen. De kunstenaar en de jongere werken één op één in het atelier van de kunstenaar aan een kunstwerk. De kunstenaar zorgt ervoor dat ze een fijne tijd hebben; de meerwaarde zit ’m in alle extra’s die ze samen doen, bijvoorbeeld samen naar een museum, andere mensen ontmoeten, de stad in om te fotograferen etc. De creatieve trajecten worden aan elkaar verbonden met bijeenkomsten en activiteiten gericht op de diverse doelgroepen waarbij de nadruk ligt op ontmoeten, verbinden en delen. De museale expositie is onlosmakelijk verbonden met Kunstkameraden en biedt de mogelijkheid om de kunstwerken, het traject en de positieve effecten van de samenwerking onder de aandacht te brengen van een groot en zeer divers publiek.

Jongerenparticipatie vinden wij belangrijk, wij gaan graag het gesprek aan om te horen waar de behoeften van jongeren liggen en waar zij graag over meedenken. Belangrijk is dan vooral om goed te luisteren naar de jongeren met als uitgangspunt gelijkwaardigheid. De Cultuurkantine neemt een faciliterende rol in als het gaat om jongerenparticipatie; vertrekpunt is altijd de jongeren en hun behoeften waarbij ideeën en talenten centraal staan. De Cultuurkantine neemt de tijd om naar de jongeren te luisteren, hun ‘dossiers’ vormen hierbij geen belemmering omdat we deze niet (willen) kennen. Bij De Cultuurkantine mogen de jongeren doen, dromen en falen. Hiervan leren en groeien ze zodat ze uiteindelijk trots kunnen zijn op de taak die ze hebben volbracht. De cultuurverschillen, taalbarrières, (getraumatiseerde) puberbreinen en de onzekere persoonlijke situaties vragen om een korte, intensieve, persoonlijke, open samenwerkingsperiode waarbinnen ruimte is voor onderzoek, hoor en wederhoor, persoonlijke aandacht, beeldtaal, plezier. Projecten worden dan aangepast en bijgestuurd als blijkt dat de jongeren hier behoefte aan hebben. Onderzoek geeft aan dat de kunstenaars in hoge mate betrokken zijn bij De Cultuurkantine en de doelgroep. Middels intervisiebijeenkomsten voor kunstenaars en projectleiders wordt op structurele basis ondersteuning geboden en hebben de kunstenaars ook een actieve rol binnen de organisatie.

Wat heb je nodig/wil je doen met de opbrengst? Wij zouden de prijs graag willen winnen om materiaal aan te schaffen, huur van specifieke apparatuur te kunnen bekostigen en om de expositie in te richten en hier via verschillende communicatiemiddelen aandacht aan te kunnen besteden. Daarnaast kunnen we de reiskosten vergoeden voor jongeren die wat verder van het atelier af wonen.

alle initiatieven

K2 Challenge

Stichting K2 Prijs
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Partners

De K2Challenge wordt in opdracht van het bestuur van de K2prijs georganiseerd door stichting Zet in samenwerking met de volgende partners: